ملک به شماره پرونده : 1111

111
111

مالک : 1

سفیر : 1

نوع ملک : ساختمان
موقعیت ملک : 1
کاربری ملک : 1
مساحت زمین : 1
مساحت زیربنای مفید : 1
پایان کار : 1
تعداد طبقات : 1
تعداد واحد : 1
متراژ واحد ها : 1
وضع موجود و عمر آن : 1
نوع سند و مالکیت : 1
نمای ساختمان : 1

1 )  5% چک رمزدار قیمت پایه ملک جهت ورود به حراج

2 ) 45% قیمت خرید حراج هنگام مبایعه نامه

3 ) 30% الباقی هنگام تحویل ملک

4 ) 20% پایانی هنگام انتقال سند

عکس ها
فیلم
اسناد