ملک به شماره پرونده : 1111

11
111

مالک : 11

سفیر : 11

نوع ملک : ساختمان
موقعیت ملک : 111
کاربری ملک : 11
مساحت زمین : 11
مساحت زیربنای مفید : 11
پایان کار : 11
تعداد طبقات : 11
تعداد واحد : 11
متراژ واحد ها : 11
وضع موجود و عمر آن : 11
نوع سند و مالکیت : 11
نمای ساختمان : 11

1 )  5% چک رمزدار قیمت پایه ملک جهت ورود به حراج

2 ) 45% قیمت خرید حراج هنگام مبایعه نامه

3 ) 30% الباقی هنگام تحویل ملک

4 ) 20% پایانی هنگام انتقال سند

عکس ها
فیلم
اسناد