مناقصه پنجره های 102 واحدی قائمیه

صورت وضعيت٥١ واحدى قائميه
درب هاي چوبي به تعداد٢٧٠ عدد نصب نشده
مخازن اب مصرفي وپمپ ها نصب نشده است
كليه (جزئیات بیشتر)  پروژه خريداري ودر حال نصب مي باشد
كليه عمليات لوله كشي گاز انجام و مورد تاييد مهندس ناظر قرار گرفته است
عمليات تجهيز اسانسور ها در حال انجام است
نقشه تفكيكي و واحد بندي و تنظيم اسناد تا پايان ١٤٠١ انجام مي پذيرد
سيستم اطفاع حريق و اتشنشاني در حال اقدام مي باشد
محوطه سازي و نازك كاري هم كف و پاركينگ انجام نشده است
سقف هاي كاذب سرويس ها وحمام به تعداد ١٠٢ عدد انجام نشده است
نقاشي درب ها انجام نشده است
نرده استيل راه پله ها انجام نشده است
فاضلاب به صورت چاه جذبي ميباشد.

مناقصات مشابه :

مناقصات و مزایدات

مناقصه پنجره های 102 واحدی قائمیه

صورت وضعيت٥١ واحدى قائميه درب هاي چوبي به تعداد٢٧٠ عدد نصب نشده مخازن اب مصرفي وپمپ ها نصب نشده است كليه (جزئیات بیشتر)  پروژه خريداري
ادامه مطلب...
مناقصات و مزایدات

عنوان اطلاعات پروژه

درخواست مناقصه درو پنجره (جزئیات بیشتر) …
ادامه مطلب...