مسکونی های یکجا

کد فایل نوعیت موقعیت منطقه آدرس
315 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 نیاوران - بوکان
508 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 تجریش
313 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 نیاوران - صادقی قمی
850 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 فرشته
920 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 نیاوران - کوچه صالحی
541 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 نیاوران - قمی
168 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 آجودانیه
925 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 آجودانیه
169 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 برج جام الهیه
165 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 اندرزگو
182 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 بوکان
210 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 1 محمودیه
306 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 2 شهرک غرب - مهستان
908 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 2 حکیم - مجتمع دیبا
960 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 2 علامه جنوبی
907 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 3 برج جام شریعتی
914 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 3 جردن
204 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 3 پاسداران شمالی
149 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 5 باکری
823 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 6 خیابان آبان جنوبی
828 ساختمان ساختمان یکجا منطقه 21 پاسداران - گلستان 4